Magcancer

Det finns många benämningar på magcancer beroende på vilket organ i buken som har drabbats.

Magsäckscancer

Antalet fall av magsäckscancer har minskat kraftigt. För femtio år sedan var magsäckscancer den näst vanligaste typen av cancer i Sverige, men idag utgör den inte ens 2 % av alla cancerformer.  Eftersom magsår ökar risken för magsäckscancer har den moderna behandlingen med magsårsmediciner och antibiotika bidragit till minskningen av antalet magcancerfall. Även ändrade kostvanor antas ha bidragit till den positiva utvecklingen.

De flesta som får magsäckscancer är över 65 år och det är ovanligt att människor under 50 år får denna typ av cancer. Andelen kvinnor som får magsäckscancer är något mindre än bland män.

Bukspottkörtelcancer

Bukspottkörtelcancer är en relativt ovanlig cancerform med cirka 900 fall per år. Bukspottkörtelcancern är svårbehandlad eftersom tumörer i bukspottkörteln har en stor motståndskraft mot både cytostatika och strålbehandling. Många gånger upptäcks inte tumören förrän den blivit för stor att operera bort. Endast 20 % av de drabbade kan opereras men även för dessa patienter är prognosen dyster. Bukspottkörtelcancer har ofta ett snabbt förlopp.

Den här cancerformen är lika vanlig bland män som kvinnor och är de flesta som får bukspottkörtelcancer är över 65 år.

Carcinoider

Carcinoider är tumörer som numera kallas för NET. NET är ett samlingsnamn för en typ av hormonproducerande tumörer som i vissa fall är godartade. Dessa tumörer uppstår oftast i mag- och tarmkanalen eller i lungorna, men har ett långsamt förlopp.

Ungefär 350 nya fall upptäcks varje år och bland dessa är majoriteten kvinnor mellan 55 och 60 år.

Lever- och gallvägscancer

Varje år får ungefär 700 personer lever- och gallvägscancer.  Ungefär hälften av dessa har tumörer i gallvägar eller gallblåsa. Det här är vanligare bland kvinnor än bland män och majoriteten av de drabbade är över 65 år vid diagnostillfället.

Den andra hälften som har fått lever- och gallvägscancer har fått primära tumörer i levern, vilket innebär att tumören har uppstått i levern. Den här typen av lever- och gallvägscancer är vanligare bland män än bland kvinnor. Även här är majoriteten av de drabbade över 65 år vid diagnos.

Tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige med cirka 5 800 diagnoser per år. Oftast handlar det om tjocktarmscancer.

Tumörerna uppstår i tjock- och ändtarmen för att celler i tarmens slemhinna har förvandlats till cancerceller. Den här typen av tumörer heter adenocarcinom (körtelcancer).

Tjocktarmscancer är vanligast bland kvinnor medans ändtarmscancer är vanligare bland män. 75 % av de drabbade är över 65 år och mycket liten del, 5 %, är under 50 år.

Tunntarmscancer

Tunntarmscancer är en mycket sällsynt sjukdom som i huvudsak drabbar äldre människor och den förekommer i stort sett aldrig bland människor under 40 år. Det finns flera olika typer av tunntarmscancer men de vanligaste är carcinoider och adenocarcinom.

Prognosen för en lyckad behandling är god. Även om den drabbade inte blir helt botad kan han eller hon ofta leva ett långt liv utan att må speciellt dåligt.

Tunntarmscancer är något vanligare bland män än kvinnor.

{ Comments are closed! }